17.12.2014 21:15

Obec a její registrace k DPH

V souvislosti se snížením limitu obratu stanoveného podle § 6 odst. 1 zákona o DPH od 1. 1. 2016 na hodnotu 750 000 Kč je třeba připomenout základní pojmy a příklady k registraci DPH u obcí.

Neziskové subjekty, kam spadají i obce, jsou dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osobami povinnými k dani. Jak je vymezeno v § 5 odst. 1: „Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.“ Ekonomickou činností se pro neziskové subjekty myslí, pokud soustavně dodávají zboží nebo poskytují služby za úplatu. Např. pronájem majetku bude pro neziskové subjekty vždy ekonomickou činností.

Pokud však obec neuskutečňuje ekonomickou činnost a její výkon působnosti je pouze v oblasti veřejné správy, nepovažují se obce dle § 5 odst. 3 za osoby povinné k dani, a to ani v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu.

Informace ministerstva financí:

Ministerstvo financí vydalo informaci, že úhradou za výkon veřejné správy se rozumí zejména správní nebo místní poplatky anebo poplatky podle zvláštního právního předpisu, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Mezi výkony veřejné správy patří rovněž:

  • nakládání obce s odpady, tj. organizování shromažďování, sběru přepravy, třídění, atd.,
  • organizování dopravy, kdy nařízením obce jsou vymezeny místní komunikace nebo jejich určené úseky pro stání silničních motorových vozidel na časově omezenou dobu za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,
  • provozování veřejného pohřebiště obcí, které zahrnuje nájem hrobového místa a služeb souvisejících s pronájmem, včetně výkopu hrobu.

V § 5 odst. 3 je rovněž uvedeno, že obce se vždy považují za osoby povinné k dani, pokud uskutečňují činnosti uvedené v příloze č. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.

Obce jsou rovněž považovány za osoby povinné k dani, pronajímají-li nemovitosti nebo movité věci.

Obec, stejně jako ostatní osoby povinné k dani, musí sledovat obrat stanovený podle § 6 odst. 1 zákona o DPH. Obec se stanem plátcem, pokud její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč (od 1. ledna 2015 750 000 Kč), s výjimkou obce, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Ministerstvo financí vydalo informaci, jaké činnosti vstupují do obratu obce a jaké činnosti naopak nevstupují do obratu obce.

Jak již bylo zmíněno, do obratu obce nevstupují příjmy z výkonu veřejné správy (tj. místní poplatky a správní poplatky) a nevstupují tam rovněž daňové příjmy, dotace ze státního rozpočtu, přijaté finanční dary, smluvní pokuty a penále, dotace z EU.

Obec je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat a stává se plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat.

Příklad k registraci obce k DPH č. 1:

Obec má za období březen 2013 až únor 2014 následující výnosy či příjmy:

  • výnosy z vodného a stočného 300 000 Kč
  • výnosy z pronájmů bytů občanům obce 300 000 Kč
  • výnosy z pronájmů nebytových prostor plátcům daně 330 000 Kč
  • daňový příjem 5 000 000 Kč
  • přijaté místní poplatky 300 000 Kč
  • přijatá dotace z EU 2 000 000 Kč
  • výnosy z prodeje zboží v informačním centru 90 000 Kč

Jaký je obrat obce z hlediska DPH, kdy se případně obec stane plátcem DPH a kdy dojde k povinnosti podat přihlášku k registraci k DPH?

Řešení:

Obec zahrne do obratu: výnosy z vodného a stočného, výnosy z pronájmů bytů občanům obce, výnosy z pronájmů nebytových prostor plátcům daně a výnosy z prodeje zboží v informačním centru.

Obrat za posledních 12 měsíců tedy je:

300 000 + 300 000 + 330 000 + 90 000 = 1 020 000 Kč

Obec musí podat přihlášku k registraci k DPH do 15. března a stává se plátcem DPH od 1. dubna 2014.

Příklad k registraci obce k DPH č. 2:

Obec má dva druhy příjmů a sice za výkon veřejné správy a příjmy z pronájmu obecních bytů. Příjmy z pronájmu obecních bytů jsou za posledních 12 měsíců 1 200 000 Kč a tyto byty jsou pronajímány pouze fyzických osobám (neplátcům DPH). Obec žádnou jinou ekonomickou činnost neuskutečňuje.

Řešení:

Pronájem bytů je osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 a § 56), avšak vstupuje do obratu. Obrat je 1 200 000 Kč, avšak dle § 6 odst. 1 uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Obec tedy nemá povinnost registrace k DPH, a to ani dobrovolně.

Pokud však obec bude uskutečňovat další ekonomickou činnost neosvobozenou od daně (např. prodej zboží v informačním centru), povinně se stane dle § 6 plátcem DPH.

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161