02.01.2015 12:40

Stanovení základu daně z příjmů právnických osob

Společnost sestavuje účetní závěrku a k 31.12.2014 má následující aktiva/pasiva a výsledovku:

                                                Aktiva/Pasiva k 31.12.2014

Účet Popis Poč. stav k 1.1.2014  Konc. stav k 31.12.2014
  AKTIVA    
021 Stavby 37 915 473,80 34 926 487,00
022 Samost. mov. věci 1 411 394,79 1 411 394,79
031 Pozemky 1 644 359,00 1 506 978,70
081 Oprávky ke stavbám -16 903 343,20 -16 678 767,17
082 Oprávky k samost. mov. věcem -1 273 312,00 -1 338 324,00
211 Pokladna 7 467,00 931,00
221 Bankovní účty 4 824 298,29 2 047 358,42
311 Odběratelé -12 151,00 18 852,00
314 Poskytnuté provozní zálohy 1 782 058,35 572 181,94
315 Ostatní pohledávky 161 445,00 0,00
378 Jiné pohledávky 12 367 976,55 0,00
381 Náklady příštích období 10 614,00 0,00
388 Dohadné účty aktivní 367 598,27 329 109,31
  AKTIVA CELKEM 42 478 878,85 22 796 201,99
       
  PASIVA    
321 Dodavatelé -11 308 140,60 -3 020 935,97
324 Přijaté zálohy -331 369,48 -279 502,67
325 Ostatní závazky -15 199,39 -36 977,89
341 Daň z příjmů -1 554 864,00 0,00
343 Daň z přidané hodnoty -28 690,97 -44 400,00
345 Daň z nemovitosti -288 000,00 0,00
365 Ostatní závazky ke společníkům -4 006 648,27 -5 000 000,00
379 Jiné závazky -9 860,43 0,00
383 Výdaje příštích období -142 806,12 -154 572,50
384 Výnosy příštích období -53 081,00 -53 833,00
389 Dohadné účty pasivní -1 650 000,00 -292 932,75
411 Základní kapitál -100 000,00 -100 000,00
421 Zákonný rezervní fond -10 000,00 -10 000,00
428 Nerozdělený zisk min. let -4 347 496,84 0,00
429 Neuhrazená ztráta min. let 4 396 286,76 0,00
431 Hosp. výsl ve schval. řízení -8 018 430,69 0,00
461 Bankovní úvěry -14 834 350,82 -13 950 000,00
475 Dlouhodobé přijaté zálohy -176 227,00 -222 350,00
  PASIVA CELKEM -42 478 878,85 -23 165 504,78
  HV před zdaněním (hrubý zisk) = Aktiva - Pasiva 0,00 -369 302,79

 

                                            Výsledovka k 31.12.2014

Účet Popis Účetní období 1.1.2014-31.12.2014
  NÁKLADY  
501 Spotřeba materiálu 70 311,20
502 Spotřeba energie 216 928,58
511 Opravy a udržování 195 940,83
518 Ostatní služby 4 249 021,66
532 Daň z nemovitosti 15 651,00
538 Ostatní daně a poplatky 316 680,00
541 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 1 835 320,10
546 Odpis pohledávky 28 018,00
548 Ostatní provozní náklady 146 198,98
551 Odpisy DNM a DHM 1 306 303,00
562 Úroky 583 681,99
568 Ostatní finanční náklady 38 504,07
588 Ostatní mimořádné náklady 2 270 549,69
  NÁKLADY CELKEM 11 273 109,10
     
  VÝNOSY  
602 Tržby z prodeje služeb -2 967 217,71
641 Tržby z prodeje DNM a DHM -7 900 000,00
648 Ostatní provozní výnosy -36 070,76
662 Úroky -517,84
  VÝNOSY CELKEM -10 903 806,31
  HV před zdaněním (hrubý zisk) = Náklady - Výnosy 369 302,79

Hospodářský výsledek před zdaněním (hrubý zisk) se musí u výkazu aktiva/pasiva a výsledovky rovnat. V našem případě je HV před zdaněním ztráta ve výši 369 302,79 Kč. HV před zdaněním se neúčtuje, ale slouží jako podklad pro přiznání k dani z příjmů práv. osob, kde se zapíše na řádek č. 10 s mínusem, jelikož jde o ztrátu, a to se zaokrouhlením na celé koruny.

Řádek č. 10 z formuláře přiznání k dani z příjmů práv. osob:

Řádek Název položky Vyplní v celých Kč
10 Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -) ke dni 31.12.2014 -369 303

Společnost však měla v průběhu roku 2014 rovněž daňově neuznatelné náklady, které je třeba ve formuláři přiznání k dani z příjmu práv. osob vykázat. Nedaňové náklady evidují syntetické účty 501, 518 a 548, a to na následujících analytických účtech:

Účet Popis Účetní období 1.1.2014-31.12.2014
  NÁKLADY  
501 100 Spotřeba materiálu - kancelář. potřeby 68 716,20
501 200 Spotřeba materiálu - nedaňové 1 595,00
501 Spotřeba materiálu 70 311,20
     
518 100 Právnické a notářské služby 4 000 000,00
518 200 Manažerské poradenství 110 000,00
518 300 Vedení účetnictví 113 225,66
518 400 Ostatní služby - nedaňové 25 796,00
518 Ostatní služby 4 249 021,66
     
548 100 Ostatni provozni naklady - pojištění 144 770,38
548 200 Ostatní provozní náklady - nedaňové 1 428,60
548 Ostatní provozní náklady 146 198,98
     
588 100 Ostatní mimořádné náklady - nedaňové 2 270 549,69
588 Ostatní mimořádné náklady 2 270 549,69

Daňově neuznatelné náklady ve výši 2 299 369,29 Kč (1 595,00 + 25 796,00 + 1 428,60 + 2 270 549,69) se zaokrouhlí na celé Kč 2 299 370 a ve formuláři se hodnota zapíše do řádku č. 40 a dále samostatně do přílohy č. 1 II. oddílu. 

Účetní jednotka musí vzít v úvahu i ještě jednu položku, kterou je třeba vykázat ve formuláři příznání, a to zaplacenou daň z převodu nemovitosti ve výši 288 000 Kč. Účetní jednotka totiž prodala v roce 2013 nemovitost, avšak zaplatila daň z převodu nemovitosti 3.1.2014. Daň z převodu nemovitosti se totiž stává daňově uznatelným nákladem až dnem zaplacení. V roce 2013 tak účetní jednotka zaúčtovala daň z převodu na účet 538/345, avšak nedaňově, a tak 288 000 Kč vyloučila v r. 2013 v přiznání na řádku č. 40 a dále samostatně do přílohy č. 1 II. oddílu. O této položce účetní jednotka v r. 2014 nijak neúčtuje (kromě úhrady 3.1.2014 na účtu 345/221), musí si tak danou transakci pamatovat a zohlednit ji v daň. přiznání za r. 2014, kdy je položka daňově uznatelná, a tak účetní jednotka uvede v přiznání 288 000 na řádek č. 111 a do zvláštní přílohy k řádku č.111 II. oddílu.

Shrnutí:

Popis Částka
HV před zdaněním - ztráta -369 303
Daňově neuznatelné náklady 2 299 370
Daň z převodu nemovitosti zaplacena v r. 2014 -288 000
Uplatnění daňové ztráty minulých let 0
   
Základ daně (zaokrouhlený na tisíce dolů) 1 642 000
Zaplacené zálohy na daň z příjmů 0
   
Daň = 1 642 000 x 0,19 311 980

Daň z příjmu ve výši 311 980 Kč zaúčtujeme k 31.12.2014 na účet 591/341. Po zaúčtování daně můžeme sestavit výkazy pro finanční úřad (rozvahu a výkaz zisku a ztráty), které jsou včetně přílohy k účetní závěrce součástí přiznání k dani z příjmů. 

Hospodářský výsledek po zdanění (čistý zisk) je tedy k 31.12.2014 ztráta ve výši - 681 282,79 Kč (- 369 302,79 - 311 980 = - 681 282,79) a zaúčtuje se k 31.12.2014 na účet 702/710

S daňovou povinností 311 980 Kč se vztahuje povinnost placení záloh, a to 4 x 78 000 Kč k 15.6.2015, 15.9.2015, 15.12.2015 a 15.3.2016.

Hospodářský výsledek po zdanění se k 1.1.2015 zaúčtuje při účtování počátečních stavů - 681 282,79 na účet 701/431. Účet 431 musí být do konce roku 2015 nulový, a tak statutární orgán musí rozhodnout, jak s HV naloží.

Budete-li chtít vědět více, jak stanovit základ daně na reálném příkladu včetně vyplnění daně z příjmů právnických osob, pak vyzkoušejte videoseminář na webu www.videoseminar.cz/products/ucetni-zaverka-dan-z-prijmu-pravnickych-osob/

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161