31.01.2019 08:47

Za pozdní odevzdání i platbu hrozí pokuty

Zaplatit daň z příjmů lze hotově na pokladně finančního úřadu nebo poštou poukázkového typu A (s poplatkem). Částku lze také uhradit bankovním převodem na účet finančního úřadu. Určitě je ale dobré zkontrolovat, jestli posíláte peníze na účet svého finančního úřadu - a jestli je to ten správný účet. Jejich čísla se totiž měnila a koncem roku 2014 skončilo přechodné období. Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů, která označují jednotlivé daně i matrikové části účtů, naleznete na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz, v sekci Daně a pojistné/Placení daní. Předčíslí náležitého bankovního účtu je vždy specifické podle druhu finanční transakce. Účet Daně z příjmů fyzických osob má vždy předčíslí 721.

Kdo hřeší poprvé, platí méně

Důležitý je také fakt, že poslední den pro podání daňového přiznánímusí být peníze připsány na účet finančního úřadu. Je tedy třeba zadat příkaz k úhradě dříve. Kdo se s odevzdáním daňového přiznání zpozdí o více než pět pracovních dnů, tomu hrozí sankce ve výši 0,05 procenta stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však pět procent stanovené daně. Tato sankce se sníží na polovinu, jestliže podáte daňové přiznání do 30 dnů od uplynutí lhůty pro jeho řádné podání a zároveň u vás správce daně v daném kalendářním roce neeviduje jiné prodlení při podání řádného nebo dodatečného daňového přiznání. Kdo však daňové přiznání neodevzdá vůbec, toho čeká pokuta ve výši pět procent stanovené daně, minimálně 500 korun. Maximální výše pokut je 300 tisíc korun (u nepodaného i opožděně podaného přiznání). Vyměřenou pokutu předepisují pracovníci finančního úřadu platebním výměrem a tato pokuta je následně splatná do 30 dní od jeho doručení. Kdo se zpozdí s platbou daně, byť zaplatí sám od sebe, na toho čeká úrok z prodlení. Ten odpovídá výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů. Platí se za každý den prodlení (cca 0,04 procenta) a počítá se počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Úrok se předepisuje, jen když dosáhne částky minimálně 200 korun. Když chybu odhalí finanční úřad a daň vám doměří, zaplatíte nejen úroky z prodlení, ale navíc i penále 20 procent z doměřené částky při zvýšení daně nebo snížení odpočtu daně, případně jedno procento, je-li snižována daňová ztráta.

—————

Zpět


Kontakt

Petr Franěk

tel.: 607 613 161